Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 19332.
Copyright (c) 2016 Wera Werk s.r.o. Všechna práva vyhrazena.Používání internetových stránek Wera Werk s.r.o.

Provozovatelem internetových stránek www.werawerk.cz je společnost Wera Werk s.r.o. (dále jen provozovatel), který je v souladu s autorským zákonem (tj. zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Přístup a používání stránek pro vlastní potřebu je bezplatné. Užívat stránky www.werawerk.cz jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Využití jiné než pro vlastní potřebu, zejména používání textů, části textů nebo obrazového materiálu, podléhá v souladu s autorským zákonem předchozímu písemnému schválení provozovatelem.

Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek www.werawerk.cz je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

Provozovatel vyvíjí maximální úsilí k tomu, aby informace na těchto stránkách byly aktuální, a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. Některé z informací publikovaných na stránkách www.werawerk.cz však provozovatel přebírá z jiných zdrojů, které sice pokládá za důvěryhodné, nicméně přesto v žádném případě provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost zveřejněných informací na svých stránkách. Provozovatel nenese ani žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.werawerk.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.werawerk.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.werawerk.cz.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.werawerk.cz, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Tento text je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel a je účinný dnem jeho zveřejnění.

Zveřejněno 1.2.2016